Firma

PHUP Poldrób sp. z o.o.
ul. ¯niñska 2
62-200 Gniezno
tel. 061 428 62 02
fax. 061 428 64 52
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ

Wyró¿nienia

 

 

Image
 

Aktualna promocja

Gazetka - listopad 2011

9725825058

Zapoznaj siê z nasz± aktualn± ofert± promocyjn±
Pe³ne wydanie gazetki dostêpne w siedzibie naszej firmy oraz u przedstawicieli handlowych!

Oferta kateringowa


731-241-1746 Zapoznaj siê z ofert± 225-294-6090 oraz mro¿onek i ryb!
Osoby chêtne do z³o¿enia zamówienia zapraszamy do Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w³±cz obs³ugê JavaScript w przegl±darce, by go zobaczyæ .

NewsletterWiadomo¶æ HTML?

KONKURS Premia Pass 2012
01.09.2012.

Zapraszamy do udzia³u w konkurskie odbiorców detalicznych. Szczegó³owy regulamin konkursku.


 REGULAMIN KONKURSU

„Premia Pass 2012”

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Organizatorem konkursu „Premia Pass 2012”

 zwanego dalej „Konkursem”, jest PHUP Poldrób Sp. z o.o., przy ul. ¯niñskiej 2, 62-200 Gniezno, zarejestrowana w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S±dowego prowadzonym przez S±d Rejonowy w Poznaniu Wydzia³ VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod numerem KRS 0000226849 o kapitale zak³adowym 450 000,00 PLN, posiadaj±ca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 784-22-87-247 posiadaj±ca numer REGON 634639636, zwana dalej „Organizatorem”.

 

1.1.        Organizator jest przyrzekaj±cym nagrodê w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.

 

1.2.        Konkurs jest organizowany w okresie I tura od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.05.2013 r. II tura od dnia 01.06.2013 do 31.03.2014 albo do dnia wyczerpania puli nagród.

 

1.3.        Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.4.        Celem Konkursu jest promocja i zwiêkszenie sprzeda¿y produktów dystrybuowanych przez Organizatora.

 

1.5.        Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostêpu do rynku innym podmiotom (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”) oferuj±cym do sprzeda¿y wyroby odpowiadaj±ce rodzajowo produktom dystrybuowanym przez Organizatora, w szczególno¶ci warunki udzia³u w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie s± w ¿aden sposób uzale¿nione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub zakupi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakoñczeniu.

 

II.            WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1.  Konkurs przeznaczony jest dla zamieszka³ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pe³noletnich osób fizycznych, odbiorców detalicznych, maj±cych pe³n± zdolno¶æ do czynno¶ci prawnych.

 

2.2.        Konkurs polega na tym, ¿e Uczestnicy rywalizuj± miêdzy sob± o to, który z nich najbardziej przyczyni siê do wzrostu procentowego warto¶ci obrotu sprzeda¿y  Organizatora, co weryfikowane bêdzie na podstawie przedstawionych paragonów sprzeda¿y oraz dokumentacji handlowej Organizatora.

2.3.        Ka¿dy uczestnik konkursu, po spe³nieniu warunku z pt 2.2 otrzymuje od organizatora Kupon premiowy Pass, który bêdzie uwarunkowany warto¶ci± zakupionych towarów a)  min 100,00 z³. brutto

b) warto¶æ nagrody nie mo¿e przekroczyæ dla jednego uczestnika 750,00

c)    Warto¶æ nagrody wynosiæ bêdzie 30 % warto¶ci obrotu brutto. 

2.4.        Nagrodami w Konkursie s±:

a)    306 nagród I stopnia w postaci Kuponów Premiowych Sodexo Pass Polska, ka¿dy o warto¶ci 100 (s³ownie: sto z³, )

b)    290 nagród II stopnia w postaci Kuponów Premiowych Sodexo Pass Polska, ka¿dy o warto¶ci 50 (s³ownie: piêædziesi±t z³, )

c)    395 nagród III stopnia w postaci Kuponów Premiowych Sodexo Pass Polska, ka¿dy o warto¶ci 20 (s³ownie: dwadzie¶cia z³, )

d)       368 ka¿dy o warto¶ci 10 (s³ownie: dziesiêæ z³, ) 368 nagród IV stopnia w postaci Kuponów Premiowych Sodexo Pass Polska,

2.5.Organizator bêdzie weryfikowa³ prawo Uczestnika do nagrody na podstawie dokumentacji handlowej, je¿eli weryfikacja wyka¿e, ¿e w chwili zg³oszenia nie zosta³ osi±gniêty wymagany poziom sprzeda¿y wówczas Uczestnik, który dokona³ zg³oszenia zostaje wykluczony z Konkursu.

2.6.         Nagrody bêd± przekazane Zwyciêzcom nie pó¼niej ni¿ w terminie 21 dni roboczych od dnia zakoñczenia konkursu.

2.7.        Zwyciêzca potwierdza odbiór nagrody w³asnorêcznym podpisem na protokole odbioru nagrody. W przypadku odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

2.8.        Nagrody nie podlegaj± wymianie na gotówkê ani na nagrody innego rodzaju.

2.9.        Zwyciêzca Konkursu nie mo¿e przenie¶æ prawa do uzyskania nagrody na osobê trzeci±.

 

III.           POSTÊPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.        Reklamacje z dopiskiem „Premia Pass 2012”- reklamacja”, nale¿y sk³adaæ nie pó¼niej ni¿ w terminie 20 dni od dnia zakoñczenia Konkursu.. O zachowaniu terminu sk³adania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.

 

3.2.        Prawo z³o¿enia reklamacji przys³uguje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 

3.3.        Pisemna reklamacja powinna zawieraæ imiê i nazwisko Uczestnika, jego dok³adny adres, ewentualnie adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu kontaktowego.

3.4.        Organizator rozpatrywaæ bêdzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

3.5.        W przedmiocie reklamacji ostateczna i wi±¿±ca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wys³anym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 

IV.          POSTANOWIENIA KOÑCOWE

 

4.1.      Tre¶æ niniejszego Regulaminu zostanie udostêpniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora. Zasady Konkursu okre¶la niniejszy Regulamin wraz z za³±cznikiem. Wszelkie materia³y promocyjno-reklamowe maj± charakter wy³±cznie informacyjny.

 

4.2.        Udzia³ w Konkursie jest dobrowolny, wziêcie udzia³u w Konkursie oznacza akceptacjê zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

4.3.        Dane Uczestników Konkursu bêd± przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest PHUP Poldrób Sp. z o.o. z siedzib± przy ul. ¯niñskiej 2, 62-200 Gniezno. Dane Uczestników Konkursu bêd± przetwarzane wy³±cznie w celu i w zakresie niezbêdnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postêpowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbêdne do udzia³u w Konkursu. Osobom udostêpniaj±cym dane przys³uguje prawo dostêpu do tre¶ci swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 
Hala cash & carry
01.09.2009.
 Wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom obecnych jak i przysz³ych klientów zapraszamy do zakupów w nowo uruchomionej samoobs³ugowej hali cash & carry. Przestronne wnêtrza umo¿liwiaj± wygodne zakupy produktów spo¶ród ca³ego asortymentu oferowanego przez PHUP Poldrob: art. spo¿ywcze, drób, nabia³, wêdliny, ryby oraz mro¿onki i lody. Wszystko w atrakcyjnych cenach. Sprzeda¿ cash & carry prowadzimy od poniedzia³ku do pi±tku do godziny 22, a tak¿e w soboty - do godziny 12. Serdecznie zapraszamy na ul. ¯niñsk± 2!
Czytaj
 
Piknik pi³karski w ¯ydowie
14.07.2009.
 12 lipca odby³ siê w ¯ydowie coroczny turniej pi³karski, w którym udzia³ wziê³a dru¿yna POLDROBU. Do ostatniej minuty wa¿y³y siê losy awansu naszej ekipy do æwieræfina³ów. Niestety, b³±d pope³niony w ostanich sekundach decyduj±cego spotkania spowodowa³ utratê bramki i odpadniêcie z dalszej rywalizacji w turnieju. Celem niedzielnego pikniku oprócz zmagañ sportowych by³ tak¿e wypoczynek na ¶wiezym powietrzu oraz dobra zabawa, któr± przez ca³y dzieñ zapewniali organizatorzy.

W tunieju udzia³ wziêli: Zbyszek Nowak (kapitan), S³awomir Sawko, Jakub Grubiñski, Robert £ubiñski, S³awomir Ogrodny i B³a¿ej Robakowski. (217) 736-1682
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » 9848889442

Pozycje :: 1 - 4 z 13